Verksamhetsplan 2018

11.09.2017 kl. 15:31
Pohjola-Norden i Kristinestad godkända verksmamhetsplan i sin helhet

Verksamhetsplan för Pohjola-Norden i Kristinestad år 2018
Pohjola-Norden i Kristinestad är en ideell förening som vill främja det nordiska samarbete bland invånarna i kommunen, organisationer och institutioner.

För att nå ut till så många som möjligt är det av stor betydelse att fokusera på nätverksskapande aktiviteter.

Organisation Årsmöte ordnas i mars och styrelsen leder föreningens arbete. Arbetsgrupper bildas vid behov. Föreningen har två skolansvariga, en för den svenskspråkiga- och en person för den finskspråkiga skolverksamheten.

Medlemskåren Föreningen är en stabil och aktiv förening. Medlemsantalet har 155 medlemmar. Medlemsvärvningen fortsätter och medlemmarna informeras via medlemsbrev, föreningens hemsida och information i dagstidningarna. Under året är en målsättning att få alla medlemmars e-postadresser (de som har en sådan). Detta arbete fortsätter. Pohjola-Nordens förbund skall ge ut regiontidningar som ett led i medlemsvärvningen samt spridning av information om nordisk verksamhet. Varje förening får två sidor. Föreningen medverkar i tidningen.
Pohjola-Norden samarbetar med Luckan i Kristinestad. Luckan är specialiserad på information till allmänheten via sociala medier.
Föreningen har en egen hemsida via förbundets hemsida, Pohjola-Norden.fi, samt en egen Facebooksida.

Pohjola-Nordens förbund  Pohjola-Nordens distrikt i Österbotten har under föregående år upphört. I stället har förbundet bildat regionkommitteér. Vår förening hör till Västra Finlands regionkommitteé, som sträcker sig från Salo till Karleby. Varje förening har en medlem i regionkommitten. Föreningen har aktiv kontakt och deltar i aktiviteter ordnade av regionkommittén och förbundet.

Nordens dag firas 23.3. Förbundet utmanar föreningarna att uppmana kommunerna att flagga med de nordiska flaggorna på Nordens dag. Kommunförbundet stöder förbundet i detta ärende. Föreningen skickar en skrivelse till Kristinestad stad, liksom år 2017.

Nordisk kulturresa till Helsingfors 13-14.4.2018
Föreningen ordnar en kulturresa till Helsingfors 13-14.4.2018. I programmet ingår besök på Hanaholmens kulturcentrum, riksdagen, Sveriges ambassad och Kulturkontakt Nord på Sveaborg. Deltagarantal ca 40 personer. Programmet har utformats tillsammans med VD för Finsk-svenska handelskammaren Kjell Skoglund.

Alla regioner kommer att ordna en sommardag lörd. 9.6.2018 kl. 12.00-18.00. Föreningens medlemmar deltar i sommardagen och gemensam transport ordnas ev. Tillsammans med Närpes nordenförening.

Förbundet ordnar en medlemskryssning fr. Helsingfors till Stockholm 12-14.10.2018.
Denna gång kommer det att vara föreläsningar som ger ett mervärde för medlemsföreningarna.
Föreningen deltar i medlemskryssningen.Föreningens deltar i förbundsmötet i Helsingfors 16.5.2018.  Föreningen har rätt till 1 delegat men flera föreningsaktiva ges möjlighet att delta. Förbundet betalar resor och logi för en delegat.

Träffar i regionen Det är tradition att föreningarna i Kristinestad och Närpes träffas till åtminstone till en sammankomst per verksamhetsår. Träffarna fortsätter.

Författarbesök Under hösten i samband med nordiska litteraturveckan ordnas författarbesök. Detta kan ske i samarbete med Luckan, biblioteken och skolorna.

Skolorna Distriktet och förbundet har reselektorer, som gärna besöker skolorna.
Föreningens skolansvariga och föreningens styrelse hjälper till med information till skolorna.
Stöda lärar- och elevutbyte.
Elevutbyte över språkgränserna borde uppmuntras.
Nordiska skolmatsveckan fortsätter.

I samband med vänortsmötet i Kristinestad 2015 bildades en Facebook grupp, där information om de olika vänorternas aktiviteter presenteras. Man skall även utbyta ideér och aktiviteter. Föreningens medlem i gruppen är Tommy Englund.  Ett musikprojekt kunde engagera föreningarnas ungdomar och medlemmar, där man t.ex. skapar en vänortssång o.dyl.

Vänorterna

I samband med avslutningsfesten under vänortsmötet i Sala 29.6-2.7.2017 bjöd Föreningen Kalö Vig i Danmark in vänorterna till vänortsmöte år 2019.
Vi har också knutit en kontakt till Levanger i Norge som även är en Cittaslow-stad. Detta för bredda det nordiska samarbetet med speciella teman.
 
Övrigt
Nordjobb-information
Aktivare söka om bidrag för olika verksamhetsformer
Kulturresa i närmiljön ordnas under hösten.

Finlands svenska folkting ordnar Svenska veckan i november. Luckan har olika aktiviteter där nordenföreningen aktivt kan delta. Pohjola-Norden i Kristinestad samverkar aktivt med andra aktörer.

Föreningen firar 70-års jubileum under år 2019.
Styrelsen har utsett en arbetsgrupp, som förbereder festligheterna. Gruppen föreslår för styrelsen tidpunkt och programförslag.

Pohjola-Norden i Kristinestad är en aktiv förening som skapar entusiasm för Norden och nordiskt arbete.
Styrelsen för Pohjola-Norden i Kristinestad