Verksamhetsplan 2022

09.10.2020 kl. 15:31
Pohjola-Norden i Kristinestad godkända verksmamhetsplan i sin helhet

Pohjola-Norden i Kristinestad är en ideell förening, som främjar det nordiska samarbetet bland invånarna i kommunen, organisationer och institutioner
enl. stadgarna § 2 MÅL
”Lokalföreningens mål är att verka som en sammanhållande länk för sina medlemmar i nordiska frågor och på alla områden stärka och utveckla samarbetssträvandena mellan de nordiska folken i och utanför Norden.”

Pohjola-Nordens förbund satsar på att intressera och aktivera ungdomar för nordiskt arbete i olika former. Därigenom ordnas även aktiviteter i vår förening för ungdomar och övriga nordenintresserade.

För att nå ut till så många som möjligt är det av stor betydelse att fokusera på nätskapande aktiviteter.

Verksamhet


Filmförevisning på Bio Dux- Föreningen visar ett antal nordiska filmer på Bio Dux. Filmförevisningen köps av biografen, Sirkka Högnäs, och medlemmarna och andra nordenintresserade bjuds in.
Under hösten och våren visas filmer för alla som vill se nordisk film. En av filmerna bör förevisas för gymnasierna och årskurs 9. Detta sker i samarbete med bildnings- och fritidsavdelningen. Tandemeleverna ges även möjlighet att se film.
Filmerna är gratis för besökare. Bidrag söks från förbundet, Bygdepengen och staden Kristinestad för denna aktivitet.


Kulturresa i närmiljön - Resan till Lauhanvuori nationalpark i Storå blev inhiberad senaste verksamhetsår. Resan är färdigt planerad och ordnas under verksamhetsåret 2022 för medlemmar och nordenintresserade.
Nationalparken omfattar berget Lauhanvuori och sjön Spitaalijärvi. Detta blir en friluftsresa under leding av guide.

- Karleby nordenförening ordnar seminarium lörd. 14.5. med program. Tema: Norges nationaldag. Vår förening deltar om intresse finns.

Nordiskt Café
Under hösten/vintern ordnas Nordiskt café. Styrelsen utformar innehållet och programmet. Bidrag om 100 € har även erhållits från förbundet.

Nordiska litteraturvecka i november
Föreningen samarbetar med stadsbiblioteket under nordiska litteraturveckan i november. Högläsning för barn i lågstadierna, både i biblioteken samt i de lågstadier som inte kan komma till biblioteken.
Nordenmedlemmar och gymnasieungdomar läser högt för barnen.
Under verksamhetsåret ordnas gemensamt med stadsbiblioteket en - två författarträffar (svensk- och finskspråkig) Författaren kan även besöka skolorna.

Gemensam julfest ordnas i december tillsammans med Rotary-klubben, Zonta och Lions om intresse finns.

Vänortssamarbete Diskussioner förs med Kristinestad stad samt med föreningarna i våra vänorter. Vi bör fundera över framtida samarbete. Ev. bör vänortssamarbetet ta nya former. Olika intressegrupper, skolutbyte samt även resor i traditionell stil.

Övrigt
Nordjobbinformation
Aktivt söka om bidrag för olika verksamhetsformer. Pohjola-Norden i Kristinestad samverkar aktivt med andra aktörer.